ترکیب کربن فعال

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

چه ترکیباتی جذب می شوند؟
تمام ترکیبات تا حدی قابل جذب هستند. در عمل ، کربن فعال برای جذب ترکیبات آلی عمدتاً به همراه برخی ترکیبات معدنی با وزن مولکولی بزرگتر از قبیل ید و جیوه استفاده می شود. به طور کلی ، جذب یک ترکیب با افزایش می یابد:

افزایش وزن مولکولی
تعداد بیشتری از گروههای عملکردی مانند پیوندهای دوتایی یا ترکیبات هالوژن
افزایش قطبش پذیری مولکول. این مربوط به ابرهای الکترونی درون مولکول است فروش کربن فعال

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>