گذاشته لخت گسترده تر روند: که بروکسل نتواند به اندازه کافی دقیق در حمایت از نتیجه گیری خود را با شواهد سخت